ManBetX China·中国ManBetX™

基地概况

ManBetX中国官网理科生物学基地专家指导委员会

[发布日期:2008-04-28 点击数: ]

理科生物学基地专家指导委员会组成

   (2005年修订)

顾  问:王  涛院士

主  任:高荣孚教授

副主任:续九如教授  李凤兰教授

成  员:尹伟伦教授  张志翔教授  蒋湘宁教授  陈少良教授

      张志毅教授  王华芳教授  胡德夫教授  谢响明副教授

秘  书:张强英


                 ManBetX中国官网理科生物学基地委员会

                          2005年

 

XML 地图 | ManBetX中国官网,ManBetX App
XML 地图 | ManBetX中国官网,ManBetX App